اخیرا سایت های متعددی مصاحبه ای را از مهدی واعظ عبایی خراسانی عضو جدا شده انجمن حجتیه منتشر کرده اند که در بخشی از آن، آقای عبایی خراسانی ادعاهایی را در خصوص گرایش علامه مصباح به انجمن حجتیه مطرح می کند؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که برخی سایت ها- از جمله انتخاب – از کل بیانات طولانی وی، بخش ادعاهای این فرد علیه آیت الله مصباح را که حدود چهار خط است را به عنوان تیتر منتشر کرده است!

 
 گذشته از این که این تیتر چند خطی، در اصول حرفه ای خبرنگاری، بسیار ناشیانه است، از انتخاب این سه – چهار خط از کل این مصاحبه نسبتا طولانی، به راحتی می توان مغرضانه بودن تیتر را نیز درک کرد.
 
 تمام ادعاهای عبائی خراسانی علیه آیت الله مصباح در این مصاحبه که تیتر انتخاب هم هست، این عبارت است: