برای اینکه  با خدای خود در تمام روز ارتباط داشته باشیم باید اذکاری را تکرار کنیم تا توجه قلبی حاصل گردد

به نظر بنده حقیر یا باید با هر ذکری که آرامش می گیریم بیشتر بگوئیم

یا اینکه دنبال ثمره اذکار باشیم تا هدفمند ذکر بگوئیم

البته انس با حضرت باری تعالی حرف اول را می زند