از دفتر یادداشت استفاده کنید

یک استراتژ‌ی که بسیاری از افراد منظم از آن استفاده می‌کنند کار کردن با دفتر یادداشت است. این دفتر یادداشت گزیده‌ای از افکار و کارهایی است که می‌خواهید در طول روز انجام بدهید.

برای مثال، هنگام مکالمه‌ی تلفنی با یک همکار یا مشتری