خودنظم‌دهی چیست؟

اگر بدون اینکه تحت تأثیر حالت روحی و جسمی خود قرار بگیریم، بتوانیم همچنان خود را به جلو برانیم، انگیزه خود را حفظ کنیم و به تلاش ادامه بدهیم، خودنظم‌دهی بالایی داریم. خودنظم‌دهی یعنی با خواست خودمان تصمیم بگیریم به دنبال بهتر کردن خود برویم؛ حتی اگر لازم باشد سخت کار کنیم، گیر عوامل مزاحم بیفتیم و همیشه اوضاع به وفق مرادمان نشود.

خودنظم‌دهی با خودانگیختگی و اراده فرق دارد. البته که انگیزه،