تقوا دارای سه مرتبه است که شامل تقوای عام، خاص و اخص می گردد. در عالی ترین مرتبه تقوا انسان به توحید محض می رسد و همه منیت ها رخت بر می بندد و بنده متعجبم از کسانی که وقتی سخن از تقوا می شنوند می گویند این ها مسائل ابتدایی و سطح پایین است و باید از تقوا بالاتر رفت!  بالاتر خبری نیست. هرچه هست همینجاست. اتقوا الله

  1. تقوای عام: تقوای عام همان انجام واجبات و ترک محرمات است.
  2. تقوای خاص: در این مرتبه از تقوا، انسان متقی خودش را فقیر هویتی و ذاتی می داند و هر آن چه را از خیر و نعمت و صفت نیک و کار خیر می یابد، به خدای غنی حمید نسبت می دهد.
  3. تقوای اخص: این مرتبه تقوای انسان از غیر خداوند است. به این معنا که جز خداوند نمی بیند و نمی شناسد و هستی را تجلیات مظاهر الهی می داند و اینجا توحید محض است.