استاد مهدی سمندری: پنهانی صدقه بدهید. دربند این نباشید که هفتاد هزار بلا را دور می کند. صدقه دادنتان باید لله باشد.